Adopce

Adopční smlouva

Adopční smlouva na kotě/koťata

Tato adopční smlouva (dále jen "Smlouva") je uzavřena dne ______________ mezi:


Adoptivní osoba (dále jen "Adoptivní osoba"):

Jméno a příjmení: _____________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________

Telefon: ________________________________

E-mail: _________________________________


Poskytovatel (dále jen "Poskytovatel"):

Jméno a příjmení / Název organizace: Charitativní zvířecí spolek Agátka, z.s.

Adresa: Hřivčice 96, 440 01 Louny

IČO: 21296715

Telefon: +420 608 650 528

E-mail: charita-agatka@charita-agatka.cz


Kotě/Koťata:

Počet koťat: ____

Jméno kotěte: ____________________________

Datum narození: __________________________

Pohlaví: _________________________________

Barva a znaky: ____________________________

Očkování: ________________________________

Číslo čipu: ________________________________

Kastrace: _________________________________

Podmínky adopce:

Adoptivní osoba je osoba starší 18ti let. Adoptivní osoba souhlasí s poplatkem za adopci ve výši 1.000 Kč, který převede na transparentní účet Charitativního zvířecího spolku Agátka, z.s. - č. ú. 2402831260/2010. Adoptivní osoba uvede informace o svém bydlišti, zajištění péče, zkušenosti se zvířaty a skutečnost, že všichni členové domácnosti souhlasí s adopcí. Adoptivní osoba informuje, zda v domácnosti jsou další zvířata a jaká je jejich kompaktibilita s novým kotětem/koťaty.

Péče a zdraví:

Adoptivní osoba souhlasí, že poskytne koťatům řádnou péči, včetně dostatečné stravy, čisté vody, veterinární péče, a bezpečného a láskyplného domova.

Adoptivní osoba souhlasí, že nebude koťata zneužívat, týrat, zanedbávat nebo prodávat třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Veterinární péče:

Adoptivní majitel souhlasí s tím, že kotě/koťata bude/budou pravidelně očkováno/a (1 x ročně), odčervováno/a (4 x ročně), což bude evidováno v očkovacím průkaze.

Kotě/koťata bude/budou vykastrována (kočička po dosažení váhy 2,5 kg a kocourek mezi 10tým a 12tým měsícem života), o čemž podá Poskytovateli potvrzení z veterinární ošetřovny, kde bylo/a kotě/koťata kastrována s číslem čipu.

Adoptivní majitel souhlasí s tím, že pokud kotě/koťata onemocní nebo utrpí zranění, bude okamžitě zajištěna veterinární a následná péče.

Navrácení koťat:

V případě, že Adoptivní majitel již nebude schopen nebo ochoten se o kotě/koťata starat, souhlasí s tím, že je vrátí Poskytovateli, namísto toho, aby je umístil do jiného domova.

Kontrola:

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu u Adoptivního majitele, aby se ujistil, že jsou podmínky této Smlouvy dodržovány. Kontroly mohou být předem oznámené nebo neohlášené.

Poskytovatel:

Poskytovatel svým podpisem stvrzuje, že předáváné/á kotě/koťata je/jsou po prohlídce veterinářem, v dostatečném stáří umožňující adopci, je/jsou zdravé/á, očkované/á, po aplikaci antiparazitik a čipované/á. Předá Adoptivní osobě očkovací průkaz a číslo čipu.

Závěrečná ustanovení:

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena dohodou obou stran nebo jednostranně Poskytovatelem v případě porušení podmínek této Smlouvy.

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně adopce kotěte/koťat a nahrazuje všechny předchozí ústní či písemné dohody.

Svými podpisy obě strany stvrzují platnost této adoptivní smlouvy:

Adoptivní majitel

Datum: ___________________ Podpis: _____________________

Poskytovatel

Datum: ___________________ Podpis: ______________________

Svědek (pokud je potřeba)

Datum: ___________________ Podpis: ­­­­­­­­______________________